strona główna wielcy matematycy matematyczne origami łamigłówki linki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
OBOWIĄ„ZUJĄ„CY NA LEKCJACH MATEMATYKI

Prace pisemne

 1. W cią…gu semestru przewidywane są:
  • prace klasowe - 45 min. - dział‚ programowy,
  • sprawdziany - 45 min. - podsumowanie zagadnienia,
  • kartkówki - 15 min. - trzy jednostki lekcyjne.
 2. Praca klasowa zapowiadana jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona jest lekcją… powtórzeniową….
 3. Ostatnia praca klasowa powinna odbyć‡ się™ nie później niż trzy tygodnie przed koń„cem semestru / roku.
 4. Oceny z prac klasowych podlegają… poprawie: niedostateczne obowiązkowo, inne wedł‚ug życzenia ucznia. Poprawa ma miejsce w cią…gu dwóch tygodni od dnia oddania prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem, wyłącznie w czasie pozalekcyjnym.
 5. Uczeń„, który nie był‚ obecny na pracy klasowej musi ją napisać‡ w przecią…gu jednego tygodnia od powrotu do szkoł‚y.
 6. Jeżeli nieobecność‡ ucznia, na pracy klasowej, jest nieusprawiedliwiona powoduje to utratę™ szansy poprawienia oceny.
 7. Prawo do poprawiania pracy traci także uczeń„, który korzystał‚ w trakcie klasówki z niedozwolonych pomocy.
 8. Sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Uczeń„, który nie był‚ obecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w cią…gu tygodnia po powrocie do szkoł‚y.
 10. Jeżeli uczeń„ z powodu nieobecnoś›ci nie pisał‚ pracy klasowej, sprawdzianu i nie zaliczył‚ jej w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę™ niedostateczną….
 11. Kartkówka z ostatnich lekcji nie jest zapowiadana przez nauczyciela i sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji bieżą…cej - traktowana jest jak odpowiedź ustna.
 12. Ocena z próbnej matury jest wpisywana do dziennika czerwonym dł‚ugopisem.
 13. Jeżeli podczas pracy pisemnej uczeń„ pracuje niesamodzielnie otrzymuje ocenę™ niedostateczną….
 14. Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela - nie dłuższy niż dwa tygodnie. W przeciwnym razie uczniowi nie wpisuje się™ oceny niedostatecznej.
 15. Uczeń„ ma prawo wglą…du do pracy i zapoznania się™ z błędami,oraz wyjaśnienie ich przez nauczyciela.
 16. Wszystkie prace są… przechowywane przez nauczyciela, rodzice mają… prawo wglą…du do prac.
 17. Przed przystą…pieniem do sprawdzianu nauczyciel zapoznaje uczniów z punktacją…, która nie może ulec zmianie po sprawdzeniu pracy.
 18. Przeliczanie iloś›ci punktów z prac pisemnych na oceny:
  • [0%, 40%) - niedostateczny,
  • [40%, 50%) - dopuszczający,
  • [50%, 75%) - dostateczny,
  • [75%, 90%) - dobry,
  • [90%, 100%] - bardzo dobry,
  • 100% + zadanie dodatkowe - celujący

Odpowiedzi ustne

 1. Wiadomoś›ci sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują… materiał‚ z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie z zagadnień„ z nimi… zwią…zanych.
 2. Uczeń„ podczas odpowiedzi ustnej powinien wykazywać‡ się™ wiedzą… merytoryczną…, poprawnym ję™zykiem matematycznym oraz pł‚ynnoś…cią i rzeczowością wypowiedzi.
 3. Ocena z odpowiedz ustnej podawana jest do wiadomości klasy i umotywowana.
 4. W semestrze przewiduje się™ przynajmniej jedną… odpowiedź.

Przygotowanie do lekcji

 1. Nauczyciel sprawdza wykonanie pracy domowej oraz "losowo" jej prawidł‚owość‡ wykonania i zrozumienia tematu, a także przygotowanie ucznia do zajęć‡ - posiadanie podręcznika i zeszytu.
 2. Nieprzygotowanie do zajęć oraz brak pracy domowej należy zgł‚osić‡ na począ…tku lekcji (zaraz po sprawdzeniu listy obecnoś›ci).
 3. Jeżeli uczeń„ nie odrobił pracy domowej oraz nie zgł‚osił‚ jej braku, a został‚ poproszony o jej przedstawienie otrzymuje ocenę™ niedostateczną….
 4. Jeżeli uczeń nie odrobił‚ pracy domowej w wyznaczonym terminie musi ją… uzupeł‚nić na kolejną… lekcję™.
 5. Uczeń„ przed lekcją… może zgł‚osić‡ nieprzygotowanie do zajęć‡ tylko jeden raz w cią…gu semestru.

Ustalenia dodatkowe

 1. Uczeń, który opuścił‚ w semestrze 50% zajęć‡ zdaje egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu.
 2. Przewidywane są… z uzasadnionych przyczyn sprawdziany zaliczeniowe na koniec semestrów.
 3. Uczeń„ uzyskuje ocenę™ pozytywną na koniec semestru, o ile ma zaliczone wszystkie prace klasowe; jest to wymaganie konieczne, ale nie wystarczające.
 4. Ocena semestralna nie jest ś›rednią… z ocen czą…stkowych.
 5. Ocenę™ niedostateczną wystawioną… w wyniku klasyfikacji semestralnej uczeń„ musi poprawić‡, zaliczając materiał‚ z prac, z których otrzymał ‚ oceny niedostateczne; możliwe jest podzielenie partii materiał‚u na mniejsze czą…stki odpowiadają…ce możliwościom ucznia; termin zaliczenia ustala nauczyciel z uczniem, ale nie może być dł‚uższy niż pierwszy miesią…c nowego semestru.
 6. Wszystkie oceny są… jawne, wystawiane zgodnie ze znanymi uczniom kryteriami oceny.
 7. Ocenę™ celującą… semestralną (koń„coworoczną…) otrzymuje uczeń„, który wziął‚ udział‚ w konkursie matematycznym regionalnym lub ogólnopolskim i został‚ laureatem.

 

Copyright © Ewelina Sieraczkiewicz, Zespół Szkół Elektrycznych, 2014