strona główna wielcy matematycy matematyczne origami łamigłówki linki

Struktura i forma egzaminu

Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

 1. Egzamin maturalny z matematyki, zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, jest zadawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.
 2. Egzamin maturalny z matematyki, zdawanej jako przedmiot dodatkowy, jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:

 1. grupa - zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 - 1. Zdający udziela odpowiedzi zaznaczając je na karcie odpowiedzi.
 2. grupa - zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0 - 2.
 3. grupa - zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0 - 4, albo 0 - 5, albo 0 - 6.
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

 1. Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 2. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.
 3. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na:
  • poprawność merytoryczną rozwiązań,
  • kompletność prezentacji rozwiązań zadań - wykonanie cząstkowych obliczeń i przedstawienie sposobu rozumowania.
 4. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, nie mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu.
 5. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzamiantor nie przyznaje punktów.
 6. Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, przyznaje się maksymalną liczbę punktów.
 7. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.
 8. Zdający zdal egzamin maturalny z matematyki, jeśli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego.
 9. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Copyright © Ewelina Sieraczkiewicz, Zespół Szkół Elektrycznych, 2014